INVITACIÓN AL KABUKI Guía de artes escénicas tradicionales japonesas kabukiINVITACIÓN AL KABUKI Guía de artes escénicas tradicionales japonesas kabuki

Credits

Cooperation

 • Shochiku Co., Ltd.
 • Organization for the Preservation of Kabuki
 • Japan Actors' Association
 • Kyoto National Museum
 • Tokyo National Museum
 • Tokyo Metropolitan Central Library
 • The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University

Production staff

Production & Text

 • Japan Arts council

Supervisor

 • Yayoi Yoshida

Planning & production

 • Bunkakobo, Inc.

Production Assistance

 • Midori Co., Ltd.
 • Symphonic Corporation
 • clip, Ltd.
 • Human Science Co., Ltd.
 • Urban Connections Co., Ltd.
 • Merit 5 Co., Ltd.
 • Chief Producer: Ryushi Mochizuki (Bunkakobo, Inc.)
 • Executive Director: Mamiko Okuse (clip, Ltd.)
 • Video Director: Ken Muramatsu
 • Web Director: Takayuki Hayashi (Human Science Co., Ltd.)
 • Assistant Director: Makiko Kasai (clip, Ltd.)
 • Designer: Saori Takeuchi (clip, Ltd.)

Bibliography

 • Ihara Toshio “Meiji engekishi” Waseda University Press 1933
 • Imao Tetsuya “Kabuki o miru hito no tameni” Tamagawa University Press 1993
 • Imao Tetsuya “Kabuki no rekishi” Iwanami Shinsho 2000
 • Onoe Shoroku “Shoroku geibanashi” Kodansha Bunko 1992
 • Supervised by Orita Koji “Kabuki nyumon” Tankosha 1997
 • Orita Koji “Kabuki monogatari” Tankosha 1998
 • Kanamori Kazuko/ Yoshida Chiaki “Kabuki fashion” The Asahi Shimbun Company 1993
 • Edited by Kabuki Gakkai “Kabuki no rekishi: Atarashii shiten to tembo” Yuzankaku Shuppan 1998
 • Kugimachi Kumaji “Kabuki odogushi” Seidosha 1991
 • Supervised by National Theatre “Kabuki no isho” Fujingahosha 1974
 • Edited by Sanuki Yurindo “Jushichidai ichimura uzaemon kikigaki: Kabuki no kodogu to engi” Japan Broadcast Publishing Co., Ltd. 1983
 • Shino Yotaro “Kabuki kata no densho” Engeki Shuppansha 1991
 • Domoto Masaki “Kabuki buyo no kansho” Engeki Shuppansha 2002
 • Edited by Torigoe Bunzo et al. “Iwanami koza: Kabuki/bunraku” Vol.1, Vol.2 Iwanami Shoten 1997
 • Nakamura Ganjiro “Ganjiro geidan” Koyo-Publishing, Inc. 2000
 • Edited by Nojima Jusaburo “Kabuki jimmei jiten” Nichigai Associates 2002
 • Hattori Yukio “Kabuki key words” Iwanami Shinsho 1989
 • Hattori Yukio “Kabuki kotobacho” Iwanami Shinsho 1999
 • Edited by Hattori Yukio “Kabuki no hyogen o saguru” Engeki Shuppansha 2001
 • Edited by Hattori Yukio et al. “Kabuki jiten” revised and enlarged, Heibonsha 2000
 • Supervised by Hattori Yukio, written by Akasaka Chiseki “Kabuki kotoba no jiten” Kodansha 2000
 • Hattori Yukio “Edo kabuki” Iwanami Dojidai Library 1993
 • Hattori Yukio “Oinaru koya” Heibonsha Library 1994
 • Edited by Fujita Hiroshi “Kabuki handbook” Sanseido 2006
 • Fujinami Yohe “Shibai no kodogu - Soi to densho” Japan Broadcast Publishing Co., Ltd. 1974
 • Furuido Hideo “Buyo techo” new edition, Shinshokan 2000
 • Matsuda Seifu et al. “Kabuki no katsura” newly-revised, Engeki Shuppansha 1998
 • Yamada Shoichi “Kabuki ongaku nyumon” Ongaku no tomo sha Corporation 1986
 • Edited by The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University “Engeki hyakka daijiten” Heibonsha 1983
 • Edited by The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University “Shibai-e ni miru edo/meiji no kabuki” Shogakuan 2003
 • Watanabe Tamotsu “Kabuki” Chikuma Gakugei Bunko 1993
 • Watanabe Tamotsu “Kabuki techo” new edition, Kodansha 2001
 • Watanabe Tamotsu “Kabuki kata no miryoku” Kadokawa Shoten 2004
 • Engekikai zokan “Kabuki meisaku buyo” Engeki Shuppansha 1991
 • Engekikai zokan “Maruhon kabuki” Engeki Shuppansha 1995
 • Bessatsu engekikai “Kabuki nyumon series 3: Yakusha to yakugara” Engeki Shuppansha 2002
 • Bessatsu engekikai “Kabuki nyumon series 4: Dogu/isho hyakka” Engeki Shuppansha 2004
 • Bessatsu engekikai “Kabuki nyumon series 5: Kabuki yogo jiten” Engeki Shuppansha 2005
 • Bessatsu engekikai “Buyo meisaku jiten” newly-revised, Engeki Shuppansha
 • "Kabuki meisaku jiten” Engeki Shuppansha 1996
 • Many items of data obtained from National Theatre performance data collection (mainly data concerning performance of works in the “Kabuki repertoire” pages)

 • Edited by Urata Kenjiro, Edited by Kodama Ryuichi “Nohgaku bunraku kabuki nihon no dentogeino heno izanai” Kyoikugeijutsusha 2002
 • Edited by Kawatake Toshio, Edited by Furuido Hideo “Kabuki tojojimbutsu jiten” Hakusuisha 2010
 • SHOCHIKU Co.,Ltd. “Kabuki isho zuroku” 2014
 • Haikawa Mika “Kabuki no ongaku/ oto” Ongakuno tomo sha 2016
 • Edited by Hattori Yukio “Nihon no dentogeino koza buyo engeki” Tankosha 2009
 • Edited by Bando Mitsugoro, written by Nagatani Takaharu “Kabuki no kesho” Yuzankaku 2014
 • Fujita Hiroshi “Kabuki no jiten emmoku gaido zukan” Shinsei shuppansha 2008
 • Furuido Hideo “Kabuki nyumon” Iwanami Shoten 2002
 • Edited by The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University “Nihonengekishi nempyo” Yagi Shoten 1998
 • National Theatre “Kabuki no hon” 2010