Return to the Main Menu
The Fortified Beard
The Fortified Beard (April 13, 1986. Kyogen-no-kai Performance. Shite: Yataro Okura)
* On the head of the actor playing the woman can be seen the binan-boshi; she wears a surihaku main robe.

œ Demon / Warrior Priest Kyogen
› Asahina the Warrior, A Demon in Love, Thunder, The Crab, The Persimmon Thief, The Snail, The Fortified Beard, Tsuen the Tea Priest, The Octopus, etc.

This group of plays contain caricaturization, the personification of a demon, a warrior priest who cannot properly use his supernatural powers\plays that laugh at what is not as good at it seems, others that are modeled after the Noh form.

In The Fortified Beard, a man with a long, thick beard of which he is very proud is chosen to play an important role in an upcoming festival, but when his wife will not do anything he asks, he sends her away. However, she returns with the neighborhood women all armed with strange weapons to cut off his beard. Although he fortified it, she breaks through the fortifications and rips it out by its roots. Through being written and performed in a Noh style, the absurdity of the man's defense of building a fortification around his beard is conspicuous.

œ Priest / Blindman Kyogen
› A Religious Dispute, Sermon without Donation, The Crying Nun, The Mixed-up Acolyte, Drawing Water, The Fake Sculptor, The Six Statues, The Moon-Viewing Blindman, etc.

The ignorance and greed of monks and, mainly, the human shallowness of not knowing ourselves are depicted in these plays. Some typical main characters of these plays include monks and even acolytes, con-men pretending to be Buddhist sculptors, and blindmen.

œ Miscellaneous Kyogen
› The Melon Thief, The Dwarf Tree Thief, The Tea Box, The Fake Deva King, The Plaster Dispute, The Cowardly Bandits, A Debt Paid with a Poem, A Cow Named Sideseat, etc.

This category contains all of the Kyogen plays that do not fall easily into the other categories. There are various types, and some have interesting characters such as lazy thieves or dull-witted con-men.

God Kyogen, Daimyo Kyogen
Taro Kaja Kyogen, Son-in-Law / Woman Kyogen
Demon / Warrior Priest / Blindman Kyogen
Return to Types of Kyogen Plays Menu
Return to the Main Menu
Copyright 2004, by the Japan Arts Council. All rights reserved.