Invitation to Kabuki - Guidance for Kabuki appreciation
 
Bibliography
 
Ihara Toshio "Meiji engekishi" Waseda University Press 1933
Imao Tetsuya "Kabuki o miru hito no tameni" Tamagawa University Press 1993
Imao Tetsuya "Kabuki no rekishi" Iwanami Shinsho 2000
Onoe Shoroku "Shoroku geibanashi" Kodansha Bunko 1992
Supervised by Orita Koji "Kabuki nyumon" Tankosha 1997
Orita Koji "Kabuki monogatari" Tankosha 1998
Kanamori Kazuko • Yoshida Chiaki "Kabuki fashion" The Asahi Shimbun Company 1993
Edited by Kabuki Gakkai "Kabuki no rekishi: Atarashii shiten to tembo" Yuzankaku Shuppan 1998
Kugimachi Kumaji "Kabuki odogushi" Seidosha 1991
Supervised by National Theatre "Kabuki no isho" Fujingahosha 1974
Edited by Sanuki Yurindo "Jushichidai ichimura uzaemon kikigaki: Kabuki no kodogu to engi" Japan Broadcast Publishing Co., Ltd. 1983
Shino Yotaro "Kabuki kata no densho" Engeki Shuppansha 1991
Domoto Masaki "Kabuki buyo no kansho" Engeki Shuppansha 2002
Edited by Torigoe Bunzo et al. "Iwanami koza: Kabuki/bunraku" Vol.1, Vol.2 Iwanami Shoten 1997
Nakamura Ganjiro "Ganjiro geidan" Koyo-Publishing, Inc. 2000
Edited by Nojima Jusaburo "Kabuki jimmei jiten" Nichigai Associates 2002
Hattori Yukio "Kabuki key words" Iwanami Shinsho 1989
Hattori Yukio "Kabuki kotobacho" Iwanami Shinsho 1999
Edited by Hattori Yukio "Kabuki no hyogen o saguru" Engeki Shuppansha 2001
Edited by Hattori Yukio et al. "Kabuki jiten" revised and enlarged, Heibonsha 2000
Supervised by Hattori Yukio, written by Akasaka Chiseki "Kabuki kotoba no jiten" Kodansha 2000
Hattori Yukio "Edo kabuki" Iwanami Dojidai Library 1993
Hattori Yukio "Oinaru koya" Heibonsha Library 1994
Edited by Fujita Hiroshi "Kabuki handbook" Sanseido 2006
Fujinami Yohe "Shibai no kodogu - Soi to densho" Japan Broadcast Publishing Co., Ltd. 1974
Furuido Hideo "Buyo techo" new edition, Shinshokan 2000
Matsuda Seifu et al. "Kabuki no katsura" newly-revised, Engeki Shuppansha 1998
Yamada Shoichi "Kabuki ongaku nyumon" Ongaku no tomo sha Corporation 1986
Edited by The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University "Engeki hyakka daijiten" Heibonsha 1983
Edited by The Tsubouchi Memorial Theatre Museum, Waseda University "Shibai-e ni miru edo/meiji no kabuki" Shogakuan 2003
Watanabe Tamotsu "Kabuki" Chikuma Gakugei Bunko 1993
Watanabe Tamotsu "Kabuki techo" new edition, Kodansha 2001
Watanabe Tamotsu "Kabuki kata no miryoku" Kadokawa Shoten 2004
Engekikai zokan "Kabuki meisaku buyo" Engeki Shuppansha 1991
Engekikai zokan "Maruhon kabuki" Engeki Shuppansha 1995
Bessatsu engekikai "Kabuki nyumon series 3: Yakusha to yakugara" Engeki Shuppansha 2002
Bessatsu engekikai "Kabuki nyumon series 4: Dogu/isho hyakka" Engeki Shuppansha 2004
Bessatsu engekikai "Kabuki nyumon series 5: Kabuki yogo jiten" Engeki Shuppansha 2005
Bessatsu engekikai "Buyo meisaku jiten" newly-revised, Engeki Shuppansha
"Kabuki meisaku jiten" Engeki Shuppansha 1996
Many items of data obtained from National Theatre performance data collection (mainly data concerning performance of works in the "Kabuki repertoire" pages)